نیمسال اول ﺴﺍﻞ تحصیلی٢٠١٧ - ٢٠١٦

آغاز :  ١٧سپتامبر ٢٠١٦

پایــان :  ٢١ ژانویه  ٢٠١٧

Anfang: 17 September

Ende :   21 Jänner    

 زمان کلاس ها: شنبه ها از ساعت  ١٦ الی ١٨

١٠٪ تخفیف برای اسم نویسی دو شاگرد ازیک خانواده درنظرگرفته شده است.

 ١٧دسامبر: ﺠﺷﻦ شب یلدا-  ١٩ نوامبر: ﻧﺷست ﻤﺍﺪﺭﺍﻦ ﻮﭘﺪﺭﺍﻦ ﻮﺁﻤﻮﺯﮔﺍﺭﺍﻦ

17 Dezember : Yalda Fest   19 November   :  Elternabend

ﺮﻮﺯﻫﺍﻯ  ﺗﻌﻄﻳﻞ ﺸﻨﺒﻪ ﻫﺍ

٢٩اكتبر- ١٠ دسامبرـ ٢٤دسامبر-٣١ دساﻤﺑﺭ ژانویه-

 Schulfeiertage:

29 Oktober- 10 Dezember- 24 Dezember- 31 Dezember -7Jänner

مکان :

Sir Karl Popper Schule

Wiedner Gürtel 68

1040 Wien

U1- Südtiroler Platz

Strassenbahn: Linie 18- Blechturmgasse, Ausgang: Innerer Gürtel

Info: 0699-10469278

         069919224714

         069910300656

 

 

            نیمسال ﺪوﻡ ﺴﺍﻞ تحصیلی۶٢٠١    

آغاز :  ٢٠ﻓﻮﺮﻴﻪ ۶٢٠١

پایــان٥:  ٢ ﻴﻮﻨﻰ ۶ ٢٠١

Anfang: 20 Februar  

Ende :  25 Juni        

 زمان کلاس ها: شنبه ها از ساعت  ١٦ الی ١٨

١٠٪ تخفیف برای اسم نویسی دو شاگرد ازیک خانواده درنظرگرفته شده است.

١٢ ﻣﺍﺮﭺ: ﺠﺷﻦ ﻨﻮﺮﻮﺯ-  ٢۵ﻴﻮﻨﻰ  ﺠﺸﻦ ﺁﺨﺭ ﺴﺍﻞ

 12 März: Norooz Fest   25 Juni   Abschluß Fest

ﺮﻮﺯﻫﺍﻯ  ﺗﻌﻄﻳﻞ ﺸﻨﺒﻪ ﻫﺍ

ﻤﺍﺭﭺ-٢۶ ﻤﺍﺭﭺ  - ٧ ﻤﻰ - ١۴ ﻤﻰ-٢٨ ﻤﻰ

 Schulfeiertage:

19 März-26 März- 7 Mai  -14 Mai- 28 Mai

مکان :

Sir Karl Popper Schule

Wiedner Gürtel 68

1040 Wien

U1- Südtiroler Platz

Strassenbahn: Linie 18- Blechturmgasse, Ausgang: Innerer Gürtel

Info: 0699-10469278

         069910300656

         069919224714

 

 

            نیمسال اول ﺴﺍﻞ تحصیلی٢٠١٦ - ٢٠١٥

آغاز :  ١٢سپتامبر ٢٠١٥

پایــان :  ٢٣ ژانویه  ٢٠١٦

Anfang: 12 September

Ende :   23 Jänner    

 زمان کلاس ها: شنبه ها از ساعت  ١٦ الی ١٨

١٠٪ تخفیف برای اسم نویسی دو شاگرد ازیک خانواده درنظرگرفته شده است.

 ١٩دسامبر: ﺠﺷﻦ شب یلدا-  ٢١ نوامبر: ﻧﺷست ﻤﺍﺪﺭﺍﻦ ﻮﭘﺪﺭﺍﻦ ﻮﺁﻤﻮﺯﮔﺍﺭﺍﻦ

19 Dezember : Yalda Fest   21 November   :  Elternabend

ﺮﻮﺯﻫﺍﻯ  ﺗﻌﻄﻳﻞ ﺸﻨﺒﻪ ﻫﺍ

١٠اكتبر-  ٢٤ اكتبر-٣١ اكتبرـ ٥ دسامبرـ ٢٦دسامبر ژانویه-

 Schulfeiertage:

10 oktober- 24 Oktober- 31 Oktober- 5 Dezember- 26 Dezember- 2Jänner

مکان :

Sir Karl Popper Schule

Wiedner Gürtel 68

1040 Wien

U1- Südtiroler Platz

Strassenbahn: Linie 18- Blechturmgasse, Ausgang: Innerer Gürtel

Info: 0699-10469278

         069910300656

 

 

 

            نیمسال دوم ﺴﺍﻞ تحصیلی٢٠١٥ - ٢٠١٤

آغاز : ١٤ فوریه ٢٠١٥

پایــان : ٢٠ یو نی  ٢٠١٥

Anfang: 14 Februar

Ende :   20 Juni   

 زمان کلاس ها: شنبه ها از ساعت  ١٦ الی ١٨

١٠٪ تخفیف برای اسم نویسی دو شاگرد ازیک خانواده درنظرگرفته شده است.

 ١٤ما رچ: ﺠﺷﻦنو روز-  ٢٠ یو نی:جشن آ خر سا ل

 14 März Norouz Fest , 20 Juni Abschluß fest

مکان :

Sir Karl Popper Schule

Wiedner Gürtel 68

1040 Wien

U1- Südtiroler Platz

Strassenbahn: Linie 18- Blechturmgasse, Ausgang: Innerer Gürtel

Info: 0699-10469278

         069910300656

         069919224714

 

 

            نیمسال اول ﺴﺍﻞ تحصیلی٢٠١٥ - ٢٠١٤

آغاز :  ١٣سپتامبر ٢٠١٤

پایــان :  ٢٤ ژانویه  ٢٠١٥

Anfang: 13 September

Ende :   24 Jänner    

 زمان کلاس ها: شنبه ها از ساعت  ١٦ الی ١٨

١٠٪ تخفیف برای اسم نویسی دو شاگرد ازیک خانواده درنظرگرفته شده است.

 ١٣دسامبر: ﺠﺷﻦ شب یلدا-  ٢٢ نوامبر: ﻧﺷست ﻤﺍﺪﺭﺍﻦ ﻮﭘﺪﺭﺍﻦ ﻮﺁﻤﻮﺯﮔﺍﺭﺍﻦ

 13 Dezember : Yalda Fest   22November   :  Elternabend

ﺮﻮﺯﻫﺍﻯ  ﺗﻌﻄﻳﻞ ﺸﻨﺒﻪ ﻫﺍ

  ١نوامبر  - ١٥نوامبر-٦ دسامبر ٢٠دسامبر - ٢٧دسامبر-٣ژانویه

 Schulfeiertage:

1 November-15 November- 6 Dezember-20Dezember- 27Dezember -3 Jänner

مکان :

Sir Karl Popper Schule

Wiedner Gürtel 68

1040 Wien

U1- Südtiroler Platz

Strassenbahn: Linie 18- Blechturmgasse, Ausgang: Innerer Gürtel

Info: 0699-10469278

         069910300656

         069919224714

 

 

 

 

 

            نیمسال اول ﺴﺍﻞ تحصیلی٢٠١٤ - ٢٠١٣

آغاز١٤سپتامبر ٢٠١٣

پایــان :  ٢٥ژانویه  ٢٠١٣

 Anfang: 14 September

Ende :   25 Jänner    

 زمان کلاس ها: شنبه ها از ساعت  ١٦ الی ١٨

١٠٪ تخفیف برای اسم نویسی دو شاگرد ازیک خانواده درنظرگرفته شده است.

 ٢١دسامبر: ﺠﺷﻦ شب یلدا-  

 21 Dezember : Yalda Fest

 روزهای تعطیل شنبه ها :

٢٦ اکتبر-٢نوامبر-١٦نوامبر- ٨٢دسامبر-٤ژانویه

 Schulfeiertage:

 26 Oktober- 2 November- 16 November- 28 Dezember -4 Jänner

 

مکان :

 

Sir Karl Popper Schule

Wiedner Gürtel 68

1040 Wien

U1- Südtiroler Platz

Strassenbahn: Linie 18- Blechturmgasse, Ausgang: Innerer Gürtel

Info: 0699-10469278

         069910300656

 

 

ﺁﻤﻮﺯﺷﮔﺍﮦ پروین اعتصامی

 

نیمسال دوم کار آموزشگاه در نیمه‌ی نخست ﺴﺍﻞ ٢٠١٣ (سال‌ آموزشی ٩٢- ١٣٩١)

 

آغاز:             ١٦ فوریه ٢٠١٣

پایــان:           ٢٩ یونی ٢٠١٣

 

Anfang: 16 Februar 2013

Ende: 29 Juni 2013

  

زمان کلاس ها: شنبه ها از ساعت  ١٦ الی ١٨

 

١٠٪ تخفیف برای اسم نویسی دو شاگرد ازیک خانواده درنظرگرفته شده است.

 ١٦ مارس: برگزاری جشن نوروز در آموزشگاه

 ١٣آپریل: ﻧﺷست ﻤﺍﺪﺭﺍﻦ ﻮﭘﺪﺭﺍﻦ ﻮﺁﻤﻮﺯﮔﺍﺭﺍﻦ

  ٢٩یونی: ﺠﺷﻦ پایانی آموزشگاه

Nowruz Fest: 16 März 2013

Elternabend: 13 April 2013

Abschluß-Fest: 29 Juni 2013

 

 

روزهایی که آموزشگاه بسته است:

شنبه ٩ مارس (روز جهانی زن)، شنبه ٢٣ مارس (پیش از Ostern)، شنبه ٣٠ مارس Ostern،

شنبه ١١ می (Pfingsten)، شنبه ١٧ می و شنبه ١ یونی

 

Schulfeiertage: 09. März – 23. März -30. März -11. Mai -17. Mai und 1. Juni 2013

 

مکان :

Sir Karl Popper Schule

Wiedner Gürtel 68

1040 Wien

U1- Südtiroler Platz

Strassenbahn: Linie 18- Blechturmgasse, Ausgang: Innerer Gürtel

Info: 0699-10469278

         069910300656  

 

 

 

آموزشگاه پروین اعتصامی

 

 

آموزشگاه پروین اعتصامی وابسته به جامعه مستقل زنان ایرانی مقیم اتریش آغاز سال تحصیلی     ٣ ٢٠١ -  ٢٠١٢ خود را از تاریخ شنبه ٨ سپتامبر   اعلام می نماید.

 

برنامه های تحصیلی:

 

 ١- دوره آمادگی برای کودکان ٤ تا ٦ سال :

 

      پیش دبستانی ١ : فهم کاربرد زبان فارسی با استفاده از نقاشی، کاردستی و شعر خوانی

      پیش دبستانی ٢ : یادگیری محاوره روزمره با استفاده از نقاشی، کاردستی و شعر خوانی

      پیش دبستانی    برای کودکان دو زبانه  

 

 

٢- آموزش زبان فارسی برای گروه سنی کودکان و نوجوانان :

 

پایه اول : یادگیری حروف ا لفبا در دودوره

پایه دوم : خواندن و نوشتن متون ساده

پایه سوم : کتاب خوانی و انشا نویسی ابتدایی به همراه دستور زبان فارسی

پایه چهارم : کتاب خوانی و انشا نویسی متوسطه به همراه دستور زبان فارسی

پایه پنجم : کتاب خوانی و انشا نویسی پیشرفته به همراه دستور زبان فارسی

 

٣-آموزش زبان فارسی برای کودکان و نوجوانان دوزبانه

 زمان کلاس ها: شنبه ها از ساعت  ١٦ الی ١٨

 مکان :

     Sir Karl Popper Schule                                                                 

Wiedner Gürtel 68

1040 Wien

U1- Südtiroler Platz

Strassenbahn: Linie 18- Blechturmgasse, Ausgang: Innerer Gürtel

Info:  0699-10469278

           069910300656  

            069919224714   

 

 

 

                                           نیمسال ﺪﻮﻡ ﺴﺍﻞ تحصیلی  ٢٠١٢

شروع :  ١٨ﻔﻮﺮﻴﻪ ٢٠١٢

پایــان :  ٢٣ﻴﻮﻧﻰ  ٢٠١٢

 

Anfang: 18 Februar

Ende :     23   Juni

 زمان کلاس ها: شنبه ها از ساعت  ١٦ الی ١٨

 ٢٤ ﻤﺍﺮﭺ: ﺠﺷﻦ ﻧﻮﺮﻮﺰ- ١٤ ﺁﭙﺮﻴﻞ :ﻧﺷﺖﻤﺍﺪﺭﺍﻦ ﻮﭘﺪﺭﺍﻦ ﻮﺁﻤﻮﺯﮔﺍﺭﺍﻦ-

٢٣ﻴﻮﻧﻰ:ﺠﺷﻦ ﺘﺍﺑﺴﺘﺍﻧﻰ

 24 März : Norouz Fest , 14 April: Elternabend , 23 Juni : Sommer Fest

 

روزهای تعطیل شنبه ها :

١٠ ﻤﺍﺭﭺ- ٣۱ ﻤﺍﺭﭺ-٧ﺁﻮﺭﻴﻞ-٢۱ﺁﻮﺮﻴﻞ- ۱٩ﻤﻰ -٢٦ﻤﻰ-٩ﻴﻮﻨﻰ

 

Schulfeiertage:

10 März ,31 März , 7 April , 21 April , 19 Mai , 26 Mai , 9 Juni

 مکان :

     Sir Karl Popper Schule                                                                 

Wiedner Gürtel 68

1040 Wien

U1- Südtiroler Platz

Strassenbahn: Linie 18- Blechturmgasse, Ausgang: Innerer Gürtel

Info:  0699-10469278

           069910300656  

            069919224714   

 

 

 

مدرسه پروین اعتصامی

 

 

مدرسه پروین اعتصامی وابسته به جامعه مستقل زنان ایرانی مقیم اتریش آغاز سال تحصیلی ٢٠١٢١٠١٢ خود را از تاریخ شنبه ٧ ١ سپتامبر   اعلام می نماید.

 

برنامه های تحصیلی:

 

 ١- دوره آمادگی برای کودکان ٤ تا ٦ سال :

 

      پیش دبستانی ١ : فهم کاربرد زبان فارسی با استفاده از نقاشی، کاردستی و شعر خوانی

      پیش دبستانی ٢ : یادگیری محاوره روزمره با استفاده از نقاشی، کاردستی و شعر خوانی

      پیش دبستانی    برای کودکان دو زبانه  

 

 

٢- آموزش زبان فارسی برای گروه سنی کودکان و نوجوانان :

 

پایه اول : یادگیری حروف ا لفبا در دودوره

پایه دوم : خواندن و نوشتن متون ساده

پایه سوم : کتاب خوانی و انشا نویسی ابتدایی به همراه دستور زبان فارسی

پایه چهارم : کتاب خوانی و انشا نویسی متوسطه به همراه دستور زبان فارسی

پایه پنجم : کتاب خوانی و انشا نویسی پیشرفته به همراه دستور زبان فارسی

 

 

 

 نام نویسی: از  شنبه ٧ ١ سپتامبر ١٠١٢

ساعات و روزهای کلاس: شنبه ها از ساعت ١٨- ١٦ 

مکان :

Sir Karl Popper Schule

Wiedner Gürtel 68

1040 Wien

U1- Südtiroler Platz

Strassenbahn: Linie 18- Blechturmgasse, Ausgang: Innerer Gürtel

 

Tel 0699-10469278

 

 

 

 

مدرسه پروین اعتصامی

 

 

مدرسه پروین اعتصامی وابسته به جامعه مستقل زنان ایرانی مقیم اتریش آغاز سال تحصیلی ٢٠١٠- ٢٠٠٩ خود را از تاریخ شنبه ٢ ١ سپتامبر   اعلام می نماید.

 

برنامه های تحصیلی:

 

 ١- دوره آمادگی برای کودکان ٤ تا ٦ سال :

 

      پیش دبستانی ١ : فهم کاربرد زبان فارسی با استفاده از نقاشی، کاردستی و شعر خوانی

      پیش دبستانی ٢ : یادگیری محاوره روزمره با استفاده از نقاشی، کاردستی و شعر خوانی

      پیش دبستانی    برای کودکان دو زبانه  

 

 

٢- آموزش زبان فارسی برای گروه سنی کودکان و نوجوانان :

 

پایه اول : یادگیری حروف ا لفبا در دودوره

پایه دوم : خواندن و نوشتن متون ساده

پایه سوم : کتاب خوانی و انشا نویسی ابتدایی به همراه دستور زبان فارسی

پایه چهارم : کتاب خوانی و انشا نویسی متوسطه به همراه دستور زبان فارسی

پایه پنجم : کتاب خوانی و انشا نویسی پیشرفته به همراه دستور زبان فارسی

 

 

 

 نام نویسی: از  شنبه ١٢ سپتامبر ٢٠٠٩

ساعات و روزهای کلاس: شنبه ها از ساعت ١٨- ١٦ 

مکان :

Sir Karl Popper Schule

Wiedner Gürtel 68

1040 Wien

U1- Südtiroler Platz

Strassenbahn: Linie 18- Blechturmgasse, Ausgang: Innerer Gürtel

 

Tel 0699-10469278

 

 

 

مدرسه پروین اعتصامی

 

 

 

مدرسه پروین اعتصامی وابسته به جامعه مستقل زنان ایرانی مقیم اتریش- وین آغاز

 

 سال تحصیلی ٢٠٠٩ خود را از تاریخ شنبه ۴ ١فوریه  ٢٠٠٩ اعلام

 می نماید.

 

برنامه های تحصیلی:

 

 ١- دوره آمادگی برای کودکان ٤ تا ٦ سال :

 

      پیش دبستانی ١ : فهم کاربرد زبان فارسی با استفاده از نقاشی، کاردستی و شعر خوانی

      پیش دبستانی ٢ : یادگیری محاوره روزمره با استفاده از نقاشی، کاردستی و شعر خوانی

 

 

٢- آموزش زبان فارسی برای گروه سنی کودکان و نوجوانان :

 

پایه اول : یادگیری حروف ا لفبا در دودوره

پایه دوم : خواندن و نوشتن متون ساده

پایه سوم : کتاب خوانی و انشا نویسی ابتدایی به همراه دستور زبان فارسی

پایه چهارم : کتاب خوانی و انشا نویسی متوسطه به همراه دستور زبان فارسی

پایه پنجم : کتاب خوانی و انشا نویسی پیشرفته به همراه دستور زبان فارسی

 

٣ - آموزش زبان فارسی برای بزرگسالان : نگارش فارسی، دستور زبان فارسی و خواندن متن های مختلف (کتاب، مجله،...) و یادگیری زبان روزمره فارسی

 

٤- آموزش شعر و ادبیات فارسی به ویژه اشعار حافظ ؛ همچنین متن های ادبی و شعر آزاد همراه با بحث و گفتگو توسط آقای جواد پارسای

 

 آغاز کلاس ها و نام نویسی: از  شنبه ١٤/٢ /٢٠٠٩

ساعات و روزهای کلاس: شنبه ها از ساعت ١٨- ١٦ 

 

مکان :

Sir Karl Popper Schule

Wiedner Gürtel 68

1040 Wien

U1- Südtiroler Platz

Strassenbahn: Linie 18- Blechturmgasse, Ausgang: Innerer Gürtel

 

Tel:  0699-10469278

----------------------------------------------------------------------------------

 

مدرسه پروین اعتصامی وابسته به جامعه مستقل زنان ایرانی مقیم اتریش- وین آغاز سال تحصیلی ٢٠٠٨- ٢٠٠٧ خود را از تاریخ شنبه ۱۵ سپتامبر ٢٠٠٧ اعلام می نماید.

 

برنامه های تحصیلی:

 

١- دوره آمادگی برای کودکان ٤ تا ٦ سال : آموزش زبان فارسی با استفاده از نقاشی، کاردستی و شعر خوانی

 

٢- آموزش زبان فارسی برای گروه سنی کودکان و نوجوانان :

 

دوره اول : یادگیری حروف ا لفبا

دوره دوم : خواندن و نوشتن

دوره سوم : کتاب خوانی و انشا نویسی، در سه سطح ابتدایی، متوسطه و پیشرفته

 

٣ - آموزش زبان فارسی برای بزرگسالان : نگارش فارسی، دستور زبان فارسی و خواندن متن های مختلف (کتاب، مجله،...) و یادگیری زبان روزمره فارسی

 

٤- آموزش شعر و ادبیات فارسی به ویژه اشعار حافظ ؛ همچنین متن های ادبی و شعر آزاد همراه با بحث و گفتگو توسط آقای جواد پارسای

 

  

آغاز کلاس ها و نام نویسی: از  شنبه ۱۵/٩ /٢٠٠٧

ساعات و روزهای کلاس: شنبه ها از ساعت ١٨- ١٦ 

 

مکان :

Sir Karl Popper Schule

Wiedner Gürtel 68

1040 Wien

U1- Südtiroler Platz

Strassenbahn: Linie 18- Blechturmgasse, Ausgang: Innerer Gürtel

 

مدرسه پروین اعتصامی از شما دوستداران فراگیری زبان فارسی و اولیاء محترم دعوت می نماید تا در تاریخ شنبه ۶/١٠/٢٠٠٧ از این مدرسه بازدید نموده و از نزدیک با آموزگاران و برنامه های آموزشی ما آشنا شوید.

 

برای آگاهی بیشترمیتوانید با شماره تلفن زیر تماس بگیرید

0699-10469278

....................................................................

اطلاعیه مدرسه پروین اعتصامی

مدرسه پروین اعتصامی وابسته به جامعه مستقل زنان ایرانی مقیم اتریش- وین آغاز سال تحصیلی ٢٠٠٧- ٢٠٠٦ خود را از تاریخ ٩ سپتامبر ٢٠٠٦ اعلام می نماید.

برنامه های تحصیلی

١- دوره آمادگی برای کودکان ٤ تا ٦ سال : آموزش زبان فارسی با استفاده از نقاشی، کاردستی و شعر خوانی

 

٢- آموزش زبان فارسی برای گروه سنی کودکان و نوجوانان :

 

دوره اول : یادگیری حروف الفبا

دوره دوم : خواندن و نوشتن

دوره سوم : کتاب خوانی و انشا نویسی، در سه سطح ابتدایی، متوسطه و پیشرفته

 

٣ - آموزش زبان فارسی برای بزرگسالان : نگارش فارسی، دستور زبان فارسی و خواندن متن های مختلف (کتاب، مجله،...) و یادگیری زبان روزمره فارسی

 

٤- آموزش شعر و ادبیات فارسی به ویژه اشعار حافظ ؛ همچنین متن های ادبی و شعر آزاد همراه با بحث و گفتگو توسط آقای جواد پارسای

 

٥- کلاس نرمش همراه با موسیقی ایرانی

آغاز کلاس ها و نام نویسی: از ٩/٩ /٢٠٠٦

ساعات و روزهای کلاس: شنبه ها  ساعت ١٨- ١٦  ( مدت کلاس نرمش ١ ساعت ٣٠/١٧- ٣٠/١٦)

مکان :

Wiedner Gürtel 68

1040 Wien

U1- Südtiroler Platz

Strassenbahn: Linie 18- Blechturmgasse, Ausgang: Innerer Gürtel  

مدرسه پروین اعتصامی از شما دوستداران فراگیری زبان فارسی و اولیاء محترم دعوت می نماید در تاریخ ٢٣/٩/٢٠٠٦ از این مدرسه بازدید نموده تا از نزدیک با آموزگاران و برنامه های آموزشی ما آشنا شوید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

0043-699-10469278

 

Mo 28.08.2006

اطلاعیه مدرسه پروین اعتصامی

Mi 26.10.2005

اطلاعیه مدرسه پروین اعتصامی

Mi 10.08.2005

اطلاعیه مدرسه پروین اعتصامی

Mi 10.08.2005

کلاس های آموزش شعر و ادبیات فارسی

Di 21.04.2005

اطلاعیه مدرسه پروین اعتصامی

Mi 20.04.2005

اطلاعیه دوم مدرسه پروین اعتصامی

So 06.03.2005

اطلاعیه مدرسه پروین اعتصامی


اطلاعیه مدرسه پروین اعتصامی
 بدین وسیله به اطلاع علاقمندان به ورزش می رساند که مدرسه پروین اعتصامی وابسته به جامعه مستقل زنان ایرانی مقیم اتریش از تاریخ  شنبه١٢ نوامبر ٢٠٠٥  اقدام به ایجاد کلاس نرمش با موزیک ایرانی ( آئروبیک ایرانی) می نماید. از علاقمندان به شرکت دراین کلاس خواهشمند است با شماره تلفن های زیر تماس بگیرند.

به والدینی که فرزندانشان درکلاس های فارسی شرکت می کنند تخفیف داده می شود.

زمان کلاسها : شنبه ها از ساعت  16:30 تا 17:30 بعد از ظهر

نشانی مدرسه پروین اعتصامی

Wiedner Gürtel 68

1040 Wien

U1- Südtiroler Platz

Strassenbahn: Linie 18- Blechturmgasse, Ausgang: Innerer Gürtel

برای کسب اطلاعا ت بیشتر با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید:

0043-699-19228410

0043-676-4502700


    

اطلاعیه  مدرسه پروین اعتصامی
 مدرسه ﭙروین اعتصامی  وا بسته  به جامعه مستقل زنان ایرانی مقیم اتریش/ وین ,  برنامه  ســال تحصیلی ۲۰۰٦ - ۲۰۰٥ خود را  با روش  تدریس  نوین ٫ برای علاقمندان  به یادگیری زبان فارسی و شناخت فرهنگ ﭙارسی اعلام میدارد.

■ دوره آمادگی برای کودکان

■ دوره ابتدایی برای کودکان و بزرگسالان

■ دوره راهنمایی برای نوجوانان و بزرگسالان

■ دوره فارسی برای بزرگسالان آلمانی زبان

 ثبت نام روز ١٠ﺴﭙﺗﺎمبر ۲۰۰٥ از ساعـت ۱۵ الی ۱۶

نشانی مدرسه ﭙروین اعتصا می

Wiedner Gürtel 68

1040Wien

U1- Südtiroler Platz

Strassenbahn 18- Blechturmgasse

 

برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره تلفنهای زیر تماس بگیرید

004369919228410

00436765072650


اطلاعیه  مدرسه پروین اعتصامی

مدرسه پروین اعتصامی وابسته به جامعه مستقل زنان ایرانی مقیم اتریش ـ وین به آگاهی دوستداران  فراگیری شعر و ادب فارسی می رساند که از روز شنبه ١٠ / ٩ / ٢٠٠٥ کلاس های آموزش شعر و ادبیات فارسی، به ویژه اشعار حافظ ، همچنین متنهای ادبی وشعر آزاد همراه با بحث و گفتگو توسط آقای دکتر جواد پارسای آغاز می گردد.

زمان کلاسها: شنبه ها از ساعت  ۴ تا ۶ بعد از ظهر

نشانی مدرسه پروین اعتصامی:

Wiedner Gürtel 68

1040 Wien

U1- Südtiroler Platz

Strassenbahn: Linie 18- Blechturmgasse, Ausgang: Innerer Gürtel

برای آگاهی بیشتر با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید:

0043-699-19228410

0043-676-4502700


 

اطلاعیه  مدرسه پروین اعتصامی

بدین وسیله مدرسه پروین اعتصامی وابسته به جامعه مستقل زنان ایرانی مقیم اتریش ـ وین به اطلاع علاقمندان به فراگیری شعر و ادب فارسی می رساند که از روز شنبه ٧ / ٥ / ٢٠٠٥ کلاس های آموزش شعر و ادبیات فارسی ازجمله شعر نو، متنهای ادبی وزیبایی کلام  همراه با بحث و گفتگودرسطح های مختلف توسط آقای دکتر جواد پارسای آغاز می گردد.

ساعات و روزهای کلاسها: شنبه ها از ساعت  ۴ تا ۶ بعد از ظهر

نشانی مدرسه پروین اعتصامی:

Wiedner Gürtel 68

1040 Wien

U1- Südtiroler Platz

Strassenbahn: Linie 18- Blechturmgasse, Ausgang: Innerer Gürtel

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید:

0043-699-19228410

0043-676-4502700


 

اطلاعیه دوم  مدرسه پروین اعتصامی

مدرسه پروین اعتصامی وابسته به جامعه مستقل زنان ایرانی مقیم اتریش ـ وین، درادامه برنامه تحصیلی سال ٢٠٠٥ ـ ٢٠٠٤  خود شروع ترم جدید زبان انگلیسی و شروع کلاس های شعرخوانی توسط آقای جواد پارسای را در دوسطح مختلف برای علاقمندان بزودی  آغاز خواهد کرد.

برنامه تحصیلی:

■ دوره ابتدایی برای کودکان و بزرگسالان

■ دوره اول راهنمایی برای نوجوانان و بزرگسالان

■ دوره دوم زبان های انگلیسی برای بزرگسالان از تاریخ   ٢٣ آپریل ٢٠٠٥

■ کلاس های شعرخوانی توسط آقای جواد پارسای در دوسطح  مبتد ی و پیشر فته ازتاریخ  ٢٣ آپریل ٢٠٠٥  

ساعات و روزهای کلاسها: شنبه ها از ساعت  ۴ تا ۶ بعد از ظهر

نشانی مدرسه پروین اعتصامی:

Wiedner Gürtel 68

1040 Wien

U1- Südtiroler Platz

Strassenbahn: Linie 18- Blechturmgasse, Ausgang: Innerer Gürtel

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید:

0043-699-19228410

0043-676-4502700


اطلاعیه  مدرسه ﭙروین اعتصامی

مدرسه ﭙروین اعتصامی وابسته به جامعه مستقل زنان ایرانی مقیم اطریش / وین , برنامه تحصیلی   ۲۰۰۵ -  ۲۰۰۴ خود را  با روش تدریس نوین و همچنین مدیریت جدید، برای علاقمندان به یادگیری زبان فارسی و شناخت فرهنگ ﭙارسی اعلام میدارد.

■ دوره آمادگی برای کودکان

■ دوره ابتدایی برای کودکان و بزرگسالان

■ دوره اول راهنمایی برای نوجوانان و بزرگسالان

■ دوره زبانهای انگلیسی و آلمانی برای بزرگسالان

ساعات و روزهای کلاسها: شنبه ها از ساعت۴ تا۶ بعد از ظهر

نشانی  مدرسه ﭙروین اعتصامی

Wiedner Gürtel 68

1040Wien

U1- Südtiroler Platz

Strassenbahn:  Linie 18- Blechturmgasse,

Ausgang:  Innerer Gürtel

برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره تلفنهای زیر تماس بگیرید

004369919228410

00436764502700