برنامه جلسه عمومی ماه مه جامعه مستقل زنان ایرانی دراتریش − وین

           جمعه۴ مه  ۲٠٠٧

 برنامه ریزی پروژه های گوناگون

Projekte organisieren

  زمان بندی  „Zeiteinteilung“

      

• مشخص کردن هدف پروژه و طرح برنامه برای رسیدن به هدف

 „Konzept und Ziele festlegen“                                                                    

• معرفی سازمانهای مختلف برای دریافت اطلاعات بیشتر

  „Wichtige Organisationen die Informationen geben“                                 

توسط خانم ملوک همایونی فارغ التحصیل رشته روانشناسی از دانشگاه وین

 

 شروع جلسه: ساعت ۱۹

 محل برگزاری: 1080 Wien, Albertgasse 23  

 

هیئت مدیره جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش ــ وین