برنامه جلسه عمومی ماه یونی جامعه مستقل زنان ایرانی دراتریش ـ وین

  جمعه اول یونی ۷٢٠٠

 بخش اول برنامه:

معرفی کتاب روانشناسی افسردگی اثر دیویس برونز، ترجمه مهدی قراچه داغی

توسط خانم مریم تقی زاده

 

بخش دوم برنامه :

گزارشی  ازفعالیت های انجمن زنان پارس در شیراز توسط خانم سحر شکرایی

  شروع جلسه: ساعت ۱۹

 محل برگزاری:           1080 Wien, Albertgasse 23