سخنرانی خا نم شهرنوش پارسی پور

 

نویسنده وعضو کانون نویسندگان ایران

  

تحت عنوان

 

دوگانه بینی (ثنویت) در جهان باستان

 

            19.06.2007  زمان: ساعت۱۹ روز سه شنبه                              

 

ALBERTGASSE 23A

1080 WIEN

 

جامعه مستقل زنان ایرانی مقیم اتریش– وین

  

ورود برای همگان آزاد می باشد