مدرسه پروین اعتصامی

 

 

 

 

 

            نیمسال اول ﺴﺍﻞ تحصیلی٢٠١٧ - ٢٠١٦

آغاز :  ١٧سپتامبر ٢٠١٦

پایــان :  ٢١ ژانویه  ٢٠١٧

Anfang: 17 September

Ende :   21 Jänner    

 زمان کلاس ها: شنبه ها از ساعت  ١٦ الی ١٨

١٠٪ تخفیف برای اسم نویسی دو شاگرد ازیک خانواده درنظرگرفته شده است.

 ١٧دسامبر: ﺠﺷﻦ شب یلدا-  ١٩ نوامبر: ﻧﺷست ﻤﺍﺪﺭﺍﻦ ﻮﭘﺪﺭﺍﻦ ﻮﺁﻤﻮﺯﮔﺍﺭﺍﻦ

17 Dezember : Yalda Fest   19 November   :  Elternabend

ﺮﻮﺯﻫﺍﻯ  ﺗﻌﻄﻳﻞ ﺸﻨﺒﻪ ﻫﺍ

٢٩اكتبر-  ١٠ دسامبرـ ٢٤دسامبر-٣١ دساﻤﺑﺭ ژانویه-

 Schulfeiertage:

29 Oktober- 10 Dezember- 24 Dezember- 31 Dezember -7Jänner

مکان :

Sir Karl Popper Schule

Wiedner Gürtel 68

1040 Wien

U1- Südtiroler Platz

Strassenbahn: Linie 18- Blechturmgasse, Ausgang: Innerer Gürtel

Info: 0699-10469278

         069919224714

         069910300656

 

 

            نیمسال ﺪوﻡ ﺴﺍﻞ تحصیلی۶٢٠١    

آغاز :  ٢٠ﻓﻮﺮﻴﻪ ۶٢٠١

پایــان٥: ٢ ﻴﻮﻨﻰ ۶ ٢٠١

Anfang: 20 Februar  

Ende :  25 Juni        

 زمان کلاس ها: شنبه ها از ساعت  ١٦ الی ١٨

١٠٪ تخفیف برای اسم نویسی دو شاگرد ازیک خانواده درنظرگرفته شده است.

١٢ ﻣﺍﺮﭺ: ﺠﺷﻦ ﻨﻮﺮﻮﺯ-  ٢۵ﻴﻮﻨﻰ  ﺠﺸﻦ ﺁﺨﺭ ﺴﺍﻞ

 12 März: Norooz Fest   25 Juni   Abschluß Fest

ﺮﻮﺯﻫﺍﻯ  ﺗﻌﻄﻳﻞ ﺸﻨﺒﻪ ﻫﺍ

ﻤﺍﺭﭺ-٢۶ ﻤﺍﺭﭺ  - ٧ ﻤﻰ - ١۴ ﻤﻰ- ٢٨

 Schulfeiertage:

19 März-26 März- 7 Mai  -14 Mai- 28 Mai

مکان :

Sir Karl Popper Schule

Wiedner Gürtel 68

1040 Wien

U1- Südtiroler Platz

Strassenbahn: Linie 18- Blechturmgasse, Ausgang: Innerer Gürtel

Info: 0699-10469278

         069910300656

         069919224714

            نیمسال اول ﺴﺍﻞ تحصیلی٢٠١٦ - ٢٠١٥

آغاز :  ١٢سپتامبر ٢٠١٥

پایــان :  ٢٣ ژانویه  ٢٠١٦

Anfang: 12 September

Ende :   23 Jänner    

 زمان کلاس ها: شنبه ها از ساعت  ١٦ الی ١٨

١٠٪ تخفیف برای اسم نویسی دو شاگرد ازیک خانواده درنظرگرفته شده است.

 ١٩دسامبر: ﺠﺷﻦ شب یلدا-  ٢١ نوامبر: ﻧﺷست ﻤﺍﺪﺭﺍﻦ ﻮﭘﺪﺭﺍﻦ ﻮﺁﻤﻮﺯﮔﺍﺭﺍﻦ

19 Dezember : Yalda Fest   21 November   :  Elternabend

ﺮﻮﺯﻫﺍﻯ  ﺗﻌﻄﻳﻞ ﺸﻨﺒﻪ ﻫﺍ

١٠اكتبر-  ٢٤ اكتبر-٣١ اكتبرـ ٥ دسامبرـ ٢٦دسامبر ژانویه-

 Schulfeiertage:

10 oktober- 24 Oktober- 31 Oktober- 5 Dezember- 26 Dezember- 2Jänner

مکان :

Sir Karl Popper Schule

Wiedner Gürtel 68

1040 Wien

U1- Südtiroler Platz

Strassenbahn: Linie 18- Blechturmgasse, Ausgang: Innerer Gürtel

Info: 0699-10469278

         069910300656

 

 

            نیمسال دوم ﺴﺍﻞ تحصیلی٢٠١٥ - ٢٠١٤

آغاز : ١٤ فوریه ٢٠١٥

پایــان : ٢٠ یو نی  ٢٠١٥

Anfang: 14 Februar

Ende :   20 Juni   

 زمان کلاس ها: شنبه ها از ساعت  ١٦ الی ١٨

١٠٪ تخفیف برای اسم نویسی دو شاگرد ازیک خانواده درنظرگرفته شده است.

 ١٤ما رچ: ﺠﺷﻦنو روز-  ٢٠ یو نی:جشن آ خر سا ل

 14 März Norouz Fest , 20 Juni Abschluß fest

مکان :

Sir Karl Popper Schule

Wiedner Gürtel 68

1040 Wien

U1- Südtiroler Platz

Strassenbahn: Linie 18- Blechturmgasse, Ausgang: Innerer Gürtel

Info: 0699-10469278

         069910300656

         069919224714

 

برنامه های تحصیلی:

 

١- دوره آمادگی برای کودکان ٤ تا ٦ سال : آموزش زبان فارسی با استفاده از نقاشی، کاردستی و شعر خوانی

 

٢- آموزش زبان فارسی برای گروه سنی کودکان و نوجوانان :

 

دوره اول : یادگیری حروف ا لفبا

دوره دوم : خواندن و نوشتن

دوره سوم : کتاب خوانی و انشا نویسی، در سه سطح ابتدایی، متوسطه و پیشرفته

 

  

مکان :

Sir Karl Popper Schule

Wiedner Gürtel 68

1040 Wien

U1- Südtiroler Platz

Strassenbahn: Linie 18- Blechturmgasse, Ausgang: Innerer Gürtel

 

 

برای آگاهی بیشترمیتوانید با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

      0699-10469278