برنامه جلسه عمومی ماههای فوریه و مارس  جامعه مستقل زنان ایرانی در

 اتریش − وین

 

جمعه ۲ فوریه : 

Aktionswoche Frauenrechte

Polycollege Stöbergasse,

Stöbergasse 11-15

1050 Wien

http://www.wien.gv.at/integration/aktionswoche.html

             

جمعه ۲ مارس:

از ساعت ۱٧  تا  ٢٠

تمرین برای برنامه بزرگداشت روز زن

Volksheim Heiligenstädter:

1190 Wien , Heiligenstädter Strasse 155