برنامه جلسه عمومی ماه جولای  سال ٢٠٠٧ جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

  جمعه  ٦یولی۲٠٠٧

 

 سخنران : خانم آناهیتا شعاعیان

 

موضوع جلسه:

  

»INTERKULTURELLE KOMPETENZ«

  

معرفی کوتاه ،همچنین بحث و گفتگوپیرامون این موضوع .

 

جامعه مستقل زنان ایرانی مقیم اتریش در نظر دارد با توجه به اهمیت این موضوع برای مهاجران، کارگاه آموزشی با یاری خانم شعاییان  برگزار کند. داوطلبان به شرکت در این کارگاه میتوانند در پایان برنامه نام نویسی نمایند.     

 

شروع جلسه : ساعت ۱۹

 

Albertgasse 23 1080 Wien محل برگزاری :

  

ورود آقایان به این برنامه را خوش آمد می گوییم.