جامعه مستقل زنان ایرانی مقیم اتریش تابستان خوشی را برای  اعضا ، دوستان و خانواده های گرامی  آرزو می کند.

   

برنامه جلسه عمومی سپتامبر٢٠٠٧ جامعه مستقل زنان ایرانی مقیم اتریش

 جمعه ٧ سپتامبر

 

" جامعه، جامعه و جامعه، من و جامعه "

فعالیت های سال گذشته ، دستیابی به اهداف مان ، برنامه های آتی و پیوند آن با جنبش زنان

 

زمان : ساعت ١٩

مکان: Albertsgasse  23, 1080  Wien