برنامه جلسه عمومی ماه اکتبر  سال ٢٠٠٧ جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

 جمعه ۵اکتبر۲٠٠٧

 

بخش نخست

۱- گزارش عملکرد کمیته های کمپین یک میلیون امضا در سال گذشته

 ٢- مروری کوتاه بر برخی از قوانین مدنی در مورد حقوق زنان در ایران

 ۳- سرانجام لایحه حمایت از خانواده چه میشود؟

 

بخش دوم

جمع آوری پیشنهادات برای برنامه جلسات ماهانه جامعه در سال ٢٠٠٨

 

 شروع جلسه : ساعت ۱۹

 

Albertgasse 23 1080 Wien محل برگزاری :