برنامه جلسه عمومی ماه نوامبر٢٠٠٧ جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

 

 با پوزش از اعضا و دوستان گرامی برنامه ماه نوامبر جامعه این بار در

 تاریخ پنج شنبه ٢۹ نوامبر ٢٠٠٧برگزار خواهد شد.

 

موضوع این برنامه:

  توضیح در مورد سرطان گردن رحم ، نقش

 Humane papillomaviren

 در بروز این بیماری و همچنین اطلاعات مربوط به واکسن بر علیه این دسته از ویروس ها توسط

 

a.o.Univ.Prof.Dr. Petra Kohlberger, MSc
Abteilungsvorständin
Semmelweis-Frauenklinik der KAR

 

سخنرانی به زبان آلمانی ، پرسش و پاسخ به زبان آلمانی و فارسی خواهد بود

 

شروع جلسه : ساعت ۱۹

محل برگزاری این جلسه:

دفتر جامعه مستقل زنان ایرانی مقیم اتریش واقع در مرکز  

WIK

Wiener Integrationskonferenz-Vernetzungsbüro

Margaretengürtel 96/4  (Strassenlokal)

A-1050 Wien