برنامه جلسه عمومی ماه دسامبر  سال ٢٠٠٧

 جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

  

جمعه  ٧ دسامبر۲٠٠٧

 

 بحث آزاد پیرامون برنامه های آینده جامعه : پیشنهادات برای برنامه جلسات ماهانه جامعه در سال آینده ، روز زن، فستیوال زنان در آپریل ٢٠٠٨

  

شروع جلسه : ساعت ۱۹

 Albertgasse 23 1080 Wien محل برگزاری