برنامه جلسه عمومی ماه فوریه  جامعه مستقل زنان ایرانی در

 اتریش − وین

جمعه ۱ فوریه٢٠٠٨:

بخش نخست:

معرفی فعالیتهای مرکزمشاوره مهاجرین در وین

Beratungszentrum für Migranten und Migrantinnen

توسط خانم زهره محمد بیک

بخش دوم:

معرفی پروژه های آینده جامعه مستقل زنان

شروع جلسه : ساعت ۱۹

 

Albertgasse 23 ,1080 Wien محل برگزاری :