برنامه جلسه عمومی ماه مارس  جامعه مستقل زنان ایرانی در

 اتریش − وین

 

جلسه عمومی جامعه مستقل زنان جمعه ٧مارس ٢٠٠٨  به علت تدارک برنامه بزرگداشت روز زن در تاریخ ٨ مارس برگزارنخواهد شد.

لازم به تذکر است که سخنرانی پیرامون هنر و صنعت فرش بافی در ایران از طرف انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم اتریش دراین روز (جمعه ٧مارس) در آدرس زیر برگزار خواهد شد

Bindergasse 5-9, 1090 Wien

      

هیئت مدیره جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش ـ وین