برنامه جلسه عمومی آوریل  جامعه مستقل زنان ایرانی در

 اتریش − وین

 

جمعه ۴ آوریل :                                                           

Aktionswoche Frauenrechte            تمرین برای برنامه      

 Aktionswoche Frauenrechte شنبه  ۵ آوریل برنامه

          

http://static.twoday.net/2g/files/Aktionswoche-Chancengleichheit-Programm-.pdf  

Aktionswoche Frauenrechte

Polycollege Stöbergasse,

Stöbergasse 11-15

1050 Wien