برنامه جلسه عمومی ماه مه جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

 

جمعه ٢ مه٢٠٠٨

موضوع جلسه:

معرفی خانم آزاده کیان تیبو و آشنایی با برخی از مقالات ایشان.

 لازم به یادآوری است که  خانم آزاده کیان تیبو در تاریخ ۳٠مه٢٠٠٨  به دعوت انجمن فرهنگی و با همکاری  جامعه مستقل زنان ایرانی مقیم اتریش سخنرانی خود را تحت  عنوان ” تجدد، تغییرات خانوادگی و روابط اجتماعی بر حسب جنسیت در ایران پس از انقلاب “ برگزار خواهند کرد.

 

شروع جلسه : ساعت ۱۹

1080 Wien, Albertgasse 23              محل برگزاری :