برنامه جلسه عمومی ماه یونی جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

 

جمعه ٦ یونی ۲٠٠٨

بخش نخست:

گفتگو ٬بحث آزاد و تبادل نظر در مورد موضوعات گوناگون از جمله:

 

سخنرانی خانم دکتر کیان در مورد مدرنیته، تغییرات خانواده و روابط اجتماعی جنسیتی در ایران

 

نجات جان زنان و مردان محکوم به اعدام در ایران در پیامد قصاص از راه جمع آوری  پول برای  پرداخت دیه

 

نوزدهمین کنفرانس بین المللی بنیاد پژوهشهای زنان ایران پیرامون موضوع نیازهای مبرم زن ایرانی در دوران کنونی

و...

 بخش دوم:

معرفی اجمالی پروژه های موجود و در ارتباط با مهاجران در وین

 

توضیح کوتاه در مورد سمینار آموزگاران زبان فارسی در اروپا که امسال تحت عنوان کنگره آموزگاران زبان مادری (فارسی) در اروپا به میزبانی جامعه مستقل زنان ایرانی در وین برگزار خواهد شد و جمع آوری نظرات شما برای برگزاری این کنگره .

   

شروع جلسه : ساعت ۱۹

 

1080 Wien, Albertgasse 23    محل برگزاری :