برنامه جلسه عمومی ماه یولی٢٠٠٨ جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین 

 جمعه ٤یولی:

 

دیدار تابستانی

 

و همچنین تعیین تاریخ جلسه اعضا جامعه

 

شروع : ساعت ۱۹

 

در مرکز واقع دفتر جامعه مستقل زنان ایرانی مقیم اتریش  محل برگزاری این جلسه:

WIK

Wiener Integrationskonferenz-Vernetzungsbüro

Margaretengürtel 96/4  (Strassenlokal)

A-1050 Wien