برنامه جلسه عمومی ماه سپتامبر٢٠٠٨ جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

  

بحث آزاد و گفتگو:

 

١ـ به پیشواز انتخابات هیئت مدیره در سال ٢٠٠٩برویم

٢ـ کمپین یک میلیون امضا سه ساله شد

 

گزارش:

کنگره آموزگاران زبان فارسی در اروپا که امسال درماه اکتبرو به دعوت جامعه مستقل زنان در وین برگزار می شود

سمپوزیم : زنان در ایران امروز٬که  در تاریخ ٣ تا٤اکتبر در وین برگزار می شود.

 

http://www.profrau.at/de/schlagzeilen/index.htm

 

شروع جلسه : ساعت ۱۹

 

محل برگزاری:

Albertgasse 23, 1080 Wien