برنامه جلسه عمومی ماه نوامبرسال ٢٠٠٨ جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

 

جمعه ٧ نوامبر ٢٠٠٨

 برنامه این جلسه ی جامعه به موضوع اختلالات افسردگی و اضطرابی همچنین پرسش و پاسخ در این زمینه اختصاص دارد. مهمان این برنامه خانم مریم رجوعی فوق لیسانس روانشناسی بالینی خواهند بود .

 

شروع جلسه : ساعت ۱۹

 

محل برگزاری:

Albertgasse 23, 1080 Wien