برنامه جلسه عمومی ماه دسامبر  سال ٢٠٠٨

 جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

  

 جمعه ٥دسامبر۲٠٠٨

بررسی فعالیت های جامعه دردو سال گذشته

بحث آزاد پیرامون برنامه های آینده جامعه :

 پیشنهادات برای برنامه جلسات ماهانه جامعه در سال آینده ، روز زن و فستیوال زنان در آپریل ٢٠٠٩

   

شروع جلسه : ساعت ۱۹

 Albertgasse 23 1080 Wien محل برگزاری :