برنامه ماه فوریه ٢٠٠٩ جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

 

اعضای محترم،

انتخابات هیت مدیره جامعه مستقل زنان ایرانی در تاریخ جمعه  ٦ فوریه ۲٠٠٩ برگزار

 می شود.

شروع جلسه : ساعت ۱۹

1080 Wien, Albertgasse 23              محل برگزاری :

 

این جلسه فقط به اعضا جامعه اختصاص خواهد داشت.