برنامه جلسه عمومی ماه مارس ٢٠٠٩ جامعه مستقل زنان ایرانی مقیم اتریش - وین

 جمعه ششم مارس ٢٠٠٩

 

بحث آزاد و گفتگو:

  

١ – معرفی برنامه های بزرگداشت روز زن ٢٠٠٩ در اتریش

٢ – بررسی و سازماندهی نهایی برنامه بزرگداشت روز زن ٢٠٠٩ جامعه

٣ – اخبار، گزارش فعالیت ها، بررسی و بحث در گروه

  

شروع جلسه: ساعت ١٩

 

محل برگزاری:

1080 Wien, Albertgasse 23