برنامه جلسه عمومی ماه آپریل٢٠٠٩ جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

 

جمعه ٣ آپریل   ٢٠٠٩

گزارش از سخنرانی پروفسور محدی تحت عنوان:

« جنبش زنان در ایران امروز- دوگام به پیش،یک گام به پس »

 

ادامه بحث جلسه گذشته در مورد ضرورت کار فمینیستی درایران و دراتریش

 

معرفی برنامه های:

Aktionswoche 20-25 April

Die Sprache, unsere Stärke

 

شروع جلسه : ساعت ۱۹

1080 Wien, Albertgasse 23              محل برگزاری :

 

هیت مدیره جامعه نوروز ١٣٨٨را به همه شما دوستان عزیز تبریک گفته و بهترینها را برای  شما آرزو دارد!