برنامه جلسه عمومی ماه اکتبر٢٠٠٩ جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

 

جمعه ٢ اکتبر٢٠٠٩

 بحث آزاد و گفتگو پیرامون:

 زنان پرچمدار پرهیز از خشونت و پیشرو حرکت گفتمان سازی برای روشهای مسالمت آمیز.

  

امیدواریم این بحث و گفتگو با همراهی و نظرات شما پربارتر گردد.

 

 شروع جلسه : ساعت ۱۹

 

محل برگزاری:

Albertgasse 23, 1080 Wien