برنامه جلسه عمومی ماه نوامبر٢٠٠٩ جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

  

جمعه ٦ نوامبر٢٠٠٩

 

لازم به یادآوری است که پس ازتصمیم گیری اعضا در ماه ژانویه ٢٠٠٩ جلسات جامعه در اولین جمعه هر ماه به:

 

- گزارش فعالیتهای جامعه

- اخبار پیرامون جنبش زنان در ایران

ـ بحث آزاد در مورد وقایع مهم روزایران و اتریش

ـ گزارش از برنامه های اجتماعی ٬ فرهنگی و هنری پیرامون زنان در شهر وین

ـ پیشنهادات برای گامهای آینده

 

اختصاص خواهد داشت.

                                                                            

شروع جلسه : ساعت ۱۹

 

محل برگزاری:

Albertgasse 23, 1080 Wien