برنامه جلسه عمومی ماه اکتبر٢٠١٠ جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش

 

 جمعه ١اکتبر٢٠١٠

 

- اخبار پیرامون جنبش زنان در ایران

ـ بحث آزاد در مورد وقایع مهم روزایران و اتریش

ـ گزارش از برنامه های اجتماعی ٬ فرهنگی و هنری پیرامون زنان در شهر وین

ـ پیشنهادات برای گامهای آینده

  

شروع جلسه : ساعت ۱۹

 

محل برگزاری:

Albertgasse 23, 1080 Wien