برنامه جلسه عمومی ماه نوامبر٢٠١٠ جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش

 

 جمعه ۵نوامبر٢٠١٠

 

بخش نخست  برنامه به بررسی موضوع زیر اختصاص خواهد داشت:

  

اوتیسم چیست؟

علائم آن چیستند ؟

  روش درمانی توانبخشی چگونه است ؟ 

 

پیشاپیش از خانم هما میرنیا برای این برنامه سپاسگزاریم.

 

بخش دوم :

- اخبار پیرامون جنبش زنان در ایران

ـ بحث آزاد در مورد وقایع مهم روزایران و اتریش

ـ گزارش از برنامه های اجتماعی ٬ فرهنگی و هنری پیرامون زنان در شهر وین

ـ پیشنهادات برای گامهای آینده

   

شروع جلسه : ساعت ۱۹

 

محل برگزاری:

Albertgasse 23, 1080 Wien