برنامه جلسه عمومی ماه فوریه٢٠١٠ جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

 

 جمعه ٥ فوریه٢٠١٠

 

لازم به یادآوری است که پس ازتصمیم گیری اعضا در ماه ژانویه ٢٠٠٩ جلسات جامعه: در اولین جمعه هر ماه به

 

- گزارش فعالیتهای جامعه

- اخبار پیرامون جنبش زنان در ایران

ـ بحث آزاد در مورد وقایع مهم روزایران و اتریش

ـ گزارش از برنامه های اجتماعی ٬ فرهنگی و هنری پیرامون زنان در شهر وین

ـ پیشنهادات برای گامهای آینده  اختصاص خواهد داشت.

                                                                            

شروع جلسه : ساعت ۱۹

 

محل برگزاری:

Albertgasse 23, 1080 Wien