برنامه جلسه عمومی ماه آپریل٢٠١٠ جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش

  

جمعه ٢ آپریل ٢٠١٠ 

 

موضوع این جلسه به :

 - گزارش فعالیتهای جامعه

- اخبار پیرامون جنبش زنان در ایران

ـ بحث آزاد در مورد وقایع مهم روزایران و اتریش

ـ گزارش از برنامه های اجتماعی ٬ فرهنگی و هنری پیرامون زنان در شهر وین

ـ پیشنهادات برای گامهای آینده اختصاص خواهد داشت.

                                                                            

شروع جلسه : ساعت ۱۹

 

محل برگزاری:

Albertgasse 23, 1080 Wien