برنامه جلسه عمومی ماه سپتامبر٢٠١٠ جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش

  

جمعه ٣ سپتامبر٢٠١٠

 

- گزارش از بنیاد پژوهشهای زنان ایران

- اخبار پیرامون جنبش زنان در ایران

- کمپین یک میلیون امضا پنج ساله شد

ـ بحث آزاد در مورد وقایع مهم روزایران و اتریش

ـ گزارش از برنامه های اجتماعی ٬ فرهنگی و هنری پیرامون زنان در شهر وین

ـ پیشنهادات برای گامهای آینده

 

 شروع جلسه : ساعت ۱۹

 

محل برگزاری:

Albertgasse 23, 1080 Wien