برنامه جلسه عمومی ماه اکتبر ٢٠١١ جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش

  

جمعه ٧ اکتبر ٢٠١١

 

- اخبار پیرامون جنبش زنان در ایران

 ـ اعلام برنامه ی دو کارگاه آموزشی در چارچوب فعالیتهای جامعه مستقل زنان و ثبت نام برای شرکت در کارگاههای آموزشی.که در تاریخ زیربرگزارمی شوند :

 

چهارشنبه ٩ نوامبرو چهارشنبه ٢٣ نوامبر کارگاه آموزشی

Gender

و چهارشنبه ٧ دسامبر کارگاه آموزشی

Politische Partizipation

این برنامه های آموزشی به زبان آلمانی انجام می شوند.

 ـ بحث آزاد در مورد وقایع مهم روزایران و اتریش

 ـ گزارش از برنامه های اجتماعی ٬ فرهنگی و هنری پیرامون زنان در شهر وین

  

شروع جلسه : ساعت ۱۹

 

محل برگزاری:

Albertgasse 23, 1080 Wien