برنامه جلسه عمومی ماه نوامبر ٢٠١١ جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش

  

جمعه ٤ نوامبر ٢٠١١

 - اخبار پیرامون جنبش زنان در ایران

 - بررسی کوتاه سمینار خانم پروین بختیارنژاد با موضوع”رابطه خشونت خانگی با خشونت سیاسی٬ پژوهشی در کردستان ایران„ که در تاریخ دهم ماه اکتبر در پاریس برگزار شد.

- آشنایی با کتاب ”اسلام سیاسی٬ جنس و جنسیت در پرتو تجربه ایران„ نوشته ی خانم شهلا شفیق (این کتاب برنده ی جایزه ی تحقیق دانشگاهی لوموند در سال ٢٠١١ شد)

ـ کارزار ١٦ روز مبارزه بر علیه خشونت بر زنان

 ـ گزارش از برنامه های اجتماعی ٬ فرهنگی و هنری پیرامون زنان در شهر وین        

   

شروع جلسه : ساعت ۱۹

 

محل برگزاری:

Albertgasse 23, 1080 Wien