برنامه جلسه عمومی ماه دسامبر ٢٠١١ جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش

  

جمعه ٢ دسامبر ٢٠١١

 

- اخبار پیرامون جنبش زنان در ایران

 - بررسی کارگاه آموزشی ماه نوامبر

 ـ کارزار ١٦ روز مبارزه بر علیه خشونت بر زنان : زنان در صدر اخبارآسیب های اجتماعی در ایران

ـ گزارش از برنامه های اجتماعی ٬ فرهنگی و هنری پیرامون زنان در شهر وین

 

 شروع جلسه : ساعت ۱۹

 

محل برگزاری:

Albertgasse 23, 1080 Wien