برنامه جلسه عمومی ماه فوریه ٢٠١١ جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش

  

جمعه ٤ فوریه ٢٠١١

 

- اخبار پیرامون جنبش زنان در ایران

ـ بحث آزاد در مورد وقایع مهم روزایران و اتریش

ـ گزارش از برنامه های اجتماعی ٬ فرهنگی و هنری پیرامون زنان در شهر وین

ـ تدارکات و تقسیم بندی کاری برنامه روز زن

ـ تدارکات و تقسیم بندی کاری برای تظاهرات ۱۹ مارس در وین

  

شروع جلسه : ساعت ۱۹

 

محل برگزاری:

Albertgasse 23, 1080 Wien