برنامه جلسه عمومی ماه آپریل ٢٠١١ جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش

  

جمعه١آپریل ٢٠١١

 

ـ بررسی برنامه روز زن

ـ بررسی تظاهرات ۱۹ مارس در وین

- اخبار پیرامون جنبش زنان در ایران

ـ بحث آزاد در مورد وقایع مهم روزایران و اتریش

ـ گزارش از برنامه های اجتماعی ٬ فرهنگی و هنری پیرامون زنان در شهر وین

  

شروع جلسه : ساعت ۱۹

 

محل برگزاری:

Albertgasse 23, 1080 Wien