برنامه جلسه عمومی ماه مه ٢٠١١ جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش

  

جمعه٦ مه ٢٠١١

 ـ بیست و دومین کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان ایران- هلند- آمرسفورت

- اخبار پیرامون جنبش زنان در ایران

Gender ـ جنسیت اجتماعی

ـ بحث آزاد در مورد وقایع مهم روزایران و اتریش

ـ گزارش از برنامه های اجتماعی ٬ فرهنگی و هنری پیرامون زنان در شهر وین

 

 شروع جلسه : ساعت ۱۹

 محل برگزاری:

Albertgasse 23, 1080 Wien