برنامه مشترک انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم اتریش و جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش

  یولی ٢٠١١

  

جمعه ١ یولی ٢٠١١

 سخنرانی خانم دکتر آزاده کیان تیبو با عنوان

 

چالشهای پیش روی جنبش زنان ایران

   

زمان: ساعت ۱۹

  

محل برگزاری:

Habibi

Österreichischer Integrationsfonds

Landstraßer Hauptstraße 26,1030 Wien