برنامه جلسه عمومی ماه اکتبر ٢٠١٢ جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش

  

جمعه ٥ اکتبر ٢٠١٢

 - گزارش گروه مددکاری

 - نگاهی به خود (بر اساس نکات مطرح شده در جلسه ی ماه سپتامبر)

 

- برنامه های کارزار ١٦ روز مبارزه بر علیه خشونت بر زنان

 

ـ گزارش از برنامه های اجتماعی ٬ فرهنگی و هنری در شهر وین

  

شروع جلسه : ساعت ۱۹

 

محل برگزاری:

Albertgasse 23, 1080 Wien