برنامه جلسه عمومی ماه نوامبر ٢٠١٢ جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش

  

جمعه ٢نوامبر ٢٠١٢

 

- گزارش از همکاری با

FEM  Gesundheitzentrum

www.fem.at

و پیشنهادات برای ادامه ی همکاری با این سازمان

- معرفی برنامه ی

Gesundheitsfest der Kulturen in Margareten

 

- برنامه های کارزار ١٦ روز مبارزه بر علیه خشونت بر زنان

 

ـ گزارش از برنامه های اجتماعی ٬ فرهنگی و هنری در شهر وین

  

شروع جلسه : ساعت ۱۹

 

محل برگزاری:

Albertgasse 23, 1080 Wien