برنامه جلسه عمومی ماه دسامبر ٢٠١٢ جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش

  

جمعه ٧ دسامبر ٢٠١٢

 

- گزارش از بر نامه ی

Poetry Slam

 

- برنامه های کارزار ١٦ روز مبارزه بر علیه خشونت بر زنان

 

ـ گزارش از برنامه های اجتماعی ٬ فرهنگی و هنری در شهر وین

  

شروع جلسه : ساعت ۱۹

 

محل برگزاری:

Albertgasse 23, 1080 Wien