برنامه جلسه عمومی ماه فوریه ٢٠١٢ جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش

  

جمعه ٣ فوریه ٢٠١٢

 - اخبار پیرامون جنبش زنان در ایران

 ـ گزارش گروه مددکاری ( این برنامه به علت کمبود وقت در جلسه ی ماه ژانویه برگزار نشد)

 ـ تدارکات و تقسیم بندی کاری برنامه روز زن (٢)

 ـ گزارش از برنامه های اجتماعی ٬ فرهنگی و هنری پیرامون زنان در شهر وین

 

 شروع جلسه : ساعت ۱۹

 

محل برگزاری:

Albertgasse 23, 1080 Wien