برنامه جلسه عمومی ماه مارس ٢٠١٢ جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش

 

جمعه ٢ مارس ٢٠١٢

- اخبار پیرامون جنبش زنان در ایران

- اعلام برنامه ها به مناسبت روز زن در وین

- گزارش از برنامه ی

Zeitdruck

Plattform 20000 Frauen

 

ـ گزارش گروه مددکاری ( این برنامه به علت کمبود وقت در جلسه ی ماه ژانویه و فوریه برگزار نشد)

ـ تدارکات برنامه روز زن (٣)

 

شروع جلسه : ساعت ۱۹

 

محل برگزاری:

Albertgasse 23, 1080 Wien