برنامه جلسه عمومی ماه مه ٢٠١٢ جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش

  جمعه ٤مه ٢٠١٢

 - گزارش دوازدهمین کنفرانس دوره ایی سازمان ایوید

 - برنامه ی

Plattform 20000 Frauen

12.Mai 2012

OCCUPY PATRIARCHY

 

- گفتگو در مورد:

 Piratenpartei

  

ـ گزارش از برنامه های اجتماعی ٬ فرهنگی و هنری در شهر وین

 

 شروع جلسه : ساعت ۱۹

 

محل برگزاری:

Albertgasse 23, 1080 Wien