برنامه جلسه عمومی ماه یونی ٢٠١٢ جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش

 

 جمعه ١یونی ٢٠١٢

 

 - گفتگو با :

DI Irene Pichler

Bezirkssekretärin der SPÖ Josefstadt

Im Rahmen der Stammtisch -Tour

- گزارش از:

Plattform 20000 Frauen

12.Mai 2012

OCCUPY PATRIARCHY

   

ـ گزارش از برنامه های اجتماعی ٬ فرهنگی و هنری در شهر وین

  

شروع جلسه : ساعت ۱۹

 

محل برگزاری:

Albertgasse 23, 1080 Wien