برنامه جلسه عمومی ماه سپتامبر ٢٠١٢ جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش

  

جمعه ٧سپتامبر ٢٠١٢

 - تفکیک جنسیتی در دانشگاه های ایران و پیامدهای آن

 - به پیشواز انتخابات هیت مدیره جامعه مستقل زنان درسال ٢٠١٣ برویم

 - گفتگوی کوتاه با :

Frau Els Duran

Projekt 'Menschenleben'

 

- جمع آوری پیشنهادات برای کارزار ١٦ روز مبارزه بر علیه خشونت بر زنان

 

ـ گزارش از برنامه های اجتماعی ٬ فرهنگی و هنری در شهر وین

  

شروع جلسه : ساعت ۱۹

 

محل برگزاری:

Albertgasse 23, 1080 Wien