__________________________________________________________________________________________

برنامه جلسه عمومی ماه اکتبر
٢٠١٣ جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش
جمعه ٤ اکتبر
٢٠١٣


گزارش از حوزه های فعالیت کنشگران جنبش زنان در شرایط کنونی ایران


گزارش از برنامه های اجتماعی ٬ فرهنگی و هنری پیرامون زنان در شهر وین


شروع جلسه : ساعت ١
٩


محل برگزاری:


Albertgasse 23, 1080 Wien