برنامه جلسه عمومی ماه فوریه ٢٠١٣ جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش

  

جمعه١فوریه ٢٠١٣

 

- نگاهی به مقاله ی" از حبس خانگی تا اجازه خروج از کشور"

 

- برنامه روز زن

 

ـ گزارش از برنامه های اجتماعی ٬ فرهنگی و هنری پیرامون زنان در شهر وین

  

شروع جلسه : ساعت ۱۹

 

محل برگزاری:

Albertgasse 23, 1080 Wien