برنامه جلسه عمومی ماه آپریل ٢٠١٣ جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش

  

جمعه٥آپریل ٢٠١٣

 

ـ بررسی برنامه ی بزرگداشت روز زن

 

- جمع آوری پیشنهادات در ارتباط با پروژه ی سال ٢٠١٣

 

Magistratsabteilung 17- Integration und Diversitšt

 

ـ گزارش از برنامه های اجتماعی ٬ فرهنگی و هنری پیرامون زنان در شهر وین

  

شروع جلسه : ساعت ۱۹

 

محل برگزاری:

Albertgasse 23, 1080 Wien