برنامه جلسه عمومی ماه مه ٢٠١٣ جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش

  

جمعه ٣ مه  ٢٠١٣

 

- نگاهی به مصاحبه سيما حسين زاده با مهناز متين نويسنده کتاب خيزش زنان در اسفند ۵۷

 - معرفی پیشنهادات در ارتباط با پروژه ی سال ٢٠١٣

 

Magistratsabteilung 17- Integration und Diversitšt

 

ـ گزارش از برنامه های اجتماعی ٬ فرهنگی و هنری پیرامون زنان در شهر وین

 

 شروع جلسه : ساعت ۱۹

 

محل برگزاری:

Albertgasse 23, 1080 Wien