برنامه جلسه عمومی ماه یونی٢٠١٣ جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش

 

 جمعه  ۷ یونی ٢٠١٣

 ـ معرفی:

Lebens- und Familienberatung Kolping/18.Bezirk

 

توسط خانم نجفی

 

- بحث در مورد موضوع پیشنهاد شده در جلسه ی گذشته :

 عوامل و پیامدهای مهاجرت ایرانیان به اتریش

  

ـ گزارش از برنامه های اجتماعی ٬ فرهنگی و هنری پیرامون زنان در شهر وین

 

شروع جلسه : ساعت ۱۹

 محل برگزاری:

Albertgasse 23, 1080 Wien